Skip to content Skip to footer

Информациона табела:

 • Строеж: –––>                                       ЖИЛИЩНА СГРАДА
 • Дата на откриване на    –––>                              29.06.2021 г.
 • строителна площадка
 • Номер и дата на      –––>                         77 /27.04.2021 г.
 • разрешението за строеж
 • Точен адрес на строителната –––>              гр. Варна, ул.Тодор Влайков  № 9
 • площадка:            –––>                     УПИ  XIІІ – 172,173, кв. 161,  11м.р.  гр.Варна
 • идентификатор –––> № 10135.2562.191
 • Възложител :  –––>
  • ТОДОРКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
  • МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
  • КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
  • МАСИС АНТРАНИК ШАКАРЯН
  • ГАРО ЛЕВОН ШАКАРИЯН
  • АНТРАНИК ЛЕВОН ШАКАРИЯН
  • НОНИ КИРКОР ДОЙЧЕВА
  • ЕДУАРД КИРКОР ШАКАРЯН                              
 • Вид на строежа:
  • ново строителство
 • Консултант:
  • НБС -Инженеринг” ООД
 • /независим строителен надзор/
  • гр.Варна, ул. Кирил Шиваров № 1А
  • тел.  052634345
 • Строител /име и адрес/:
  • „КОХИНОР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
  • гр.Варна,  ЕИК: 148121386
  • лиценз I – TV 013446 на КСБ – ЦПРС
  • “Прима-Строй ГПД”  ЕООД
  • гр.Варна, ЕИК: 148109494
 • Технически ръководител
  • Таня Христова Йоргакиева
  • гр. Варна, ул. ”Под игото”  № 59, вх. Б, ап. 8
 • Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа
  •    Румен Йорданов Венков
  • гр.Варна, ул.”Д. Дапков” 17
 • Планирана дата за започванеработа на строителната площадка  –––>     01.07.2021 г.
 • Планирана продължителност на работа на строителната площадка           –––>         24 месеца
 • Планиран максимален брой работещи на строителната площадка          –––>        30
 • Планиран брой строители и лица,самостоятелно упражняващи трудовадейност на строителната площадка        –––>    10